برنامه کلاس‌ها

نام کلاس دوره مدرس ساعت
سلامت سلامت استاد هما اروندیان شنبه: 09:00 - 10:30
سه شنبه: 09:00 - 10:30
09:00 - 10:30
پیشرفته ترمیک استاد هما اروندیان شنبه: 11:00 - 12:30
سه شنبه: 11:00 - 12:30
11:00 - 12:30
سلامت سلامت سریه نوروزی شنبه: 13:00 - 14:30
چهارشنبه: 13:00 - 14:30
13:00 - 14:30
مبتدی ترمیک فاطمه عابدی شنبه: 15:00 - 16:30
چهارشنبه: 15:00 - 16:30
15:00 - 16:30
پیشرفته ترمیک استاد هما اروندیان شنبه: 17:00 - 18:30
چهارشنبه: 17:00 - 18:30
17:00 - 18:30
نیمه پیشرفته ترمیک آنا یاری نژاد شنبه: 19:00 - 20:30
چهارشنبه: 19:00 - 20:30
19:00 - 20:30
نام کلاس دوره مدرس ساعت
مبتدی ترمیک فرشته مسنن زاده یکشنبه: 07:00 - 08:30
سه شنبه: 07:00 - 08:30
07:00 - 08:30
پیشرفته ترمیک استاد هما اروندیان یکشنبه: 09:00 - 10:30
چهارشنبه: 09:00 - 10:30
09:00 - 10:30
مبتدی ترمیک استاد هما اروندیان یکشنبه: 11:00 - 12:30
چهارشنبه: 11:00 - 12:30
11:00 - 12:30
مبتدی ترمیک آزاده اروندیان یکشنبه: 13:00 - 14:30
سه شنبه: 13:00 - 14:30
13:00 - 14:30
مبتدی ترمیک بنفشه رضایی یکشنبه: 15:00 - 16:30
سه شنبه: 15:00 - 16:30
15:00 - 16:30
مبتدی ترمیک استاد هما اروندیان یکشنبه: 17:00 - 18:45 17:00 - 18:45
مبتدی ترمیک فاطمه عابدی یکشنبه: 19:00 - 20:30
سه شنبه: 19:00 - 20:30
19:00 - 20:30
نام کلاس دوره مدرس ساعت
سلامت سلامت استاد هما اروندیان دوشنبه: 09:00 - 10:30
پنجشنبه: 10:45 - 12:15
09:00 - 10:30
سلامت سلامت استاد هما اروندیان دوشنبه: 11:00 - 12:45 11:00 - 12:45
مبتدی ترمیک سیما کربلایی علی دوشنبه: 13:00 - 14:45 13:00 - 14:45
مادر و کودک ترمیک استاد هما اروندیان دوشنبه: 16:00 - 15:00 16:00 - 15:00
نیمه پیشرفته ترمیک شهین موسوی دوشنبه: 17:00 - 18:45 17:00 - 18:45
مبتدی ترمیک لیلا معمارزاده دوشنبه: 19:00 - 20:30
پنجشنبه: 13:30 - 15:00
19:00 - 20:30
نام کلاس دوره مدرس ساعت
مبتدی ترمیک فرشته مسنن زاده یکشنبه: 07:00 - 08:30
سه شنبه: 07:00 - 08:30
07:00 - 08:30
سلامت سلامت استاد هما اروندیان شنبه: 09:00 - 10:30
سه شنبه: 09:00 - 10:30
09:00 - 10:30
پیشرفته ترمیک استاد هما اروندیان شنبه: 11:00 - 12:30
سه شنبه: 11:00 - 12:30
11:00 - 12:30
مبتدی ترمیک آزاده اروندیان یکشنبه: 13:00 - 14:30
سه شنبه: 13:00 - 14:30
13:00 - 14:30
مبتدی ترمیک بنفشه رضایی یکشنبه: 15:00 - 16:30
سه شنبه: 15:00 - 16:30
15:00 - 16:30
مبتدی ترمیک فرشته مسنن زاده سه شنبه: 17:00 - 18:45 17:00 - 18:45
مبتدی ۸ ترمیک فاطمه عابدی یکشنبه: 19:00 - 20:30
سه شنبه: 19:00 - 20:30
19:00 - 20:30
نام کلاس دوره مدرس ساعت
پیشرفته ترمیک استاد هما اروندیان یکشنبه: 09:00 - 10:30
چهارشنبه: 09:00 - 10:30
09:00 - 10:30
مبتدی ترمیک استاد هما اروندیان یکشنبه: 11:00 - 12:30
چهارشنبه: 11:00 - 12:30
11:00 - 12:30
سلامت سلامت سریه نوروزی شنبه: 13:00 - 14:30
چهارشنبه: 13:00 - 14:30
13:00 - 14:30
مبتدی ترمیک فاطمه عابدی شنبه: 15:00 - 16:30
چهارشنبه: 15:00 - 16:30
15:00 - 16:30
پیشرفته ترمیک استاد هما اروندیان شنبه: 17:00 - 18:30
چهارشنبه: 17:00 - 18:30
17:00 - 18:30
نیمه پیشرفته ترمیک آنا یاری نژاد شنبه: 19:00 - 20:30
چهارشنبه: 19:00 - 20:30
19:00 - 20:30
نام کلاس دوره مدرس ساعت
پیشرفته ترمیک استاد هما اروندیان پنجشنبه: 08:45 - 10:30 08:45 - 10:30
سلامت سلامت استاد هما اروندیان دوشنبه: 09:00 - 10:30
پنجشنبه: 10:45 - 12:15
10:45 - 12:15
مبتدی ترمیک لیلا معمارزاده دوشنبه: 19:00 - 20:30
پنجشنبه: 13:30 - 15:00
13:30 - 15:00
مبتدی ترمیک پروانه کلهر پنجشنبه: 15:15 - 17:00 15:15 - 17:00
نام کلاس دوره مدرس ساعت
نیمه پیشرفته ترمیک مینا کتیرایی جمعه: 09:00 - 10:45 09:00 - 10:45
مبتدی ترمیک مینا کتیرایی جمعه: 10:00 - 11:45 10:00 - 11:45