بلاگ

پژوهشی در زمینه هنر یوگا

اخیراً دوستداران یوگا این امکان را پیدا کردند تا با فراگیری تکنیکهایی که برای انجام آساناها لازمند بپردازند و در سایه تمرین مستمری که انجام میدهند به صفاو صداقتی که بر اثر انجام درست آنها حاصل میشود دسترسی پیدا کنند. هنر در یوگا و انجام تگنیکها به تعالی و ارائه هنرمندانه آساناها کمک میکند و

ادامه مطلب